Ανοικτή διακυβέρνηση

Με την υπ’ αριθ. 4382/30.6.2010 απόφαση του, το Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. α.ε. αποφάσισε, για λόγους διασφάλισης ευρύτατης δημοσιότητας και διαφάνειας:
Α.   Την ανάρτηση από 6.7.2010 στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Θ. α.ε., των πράξεων και αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας, που αφορούν τα εξής:
  1. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α, 7β και 7γ του Κ.Ν. 2190/1920 (Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, διορισμός προσώπων που ασκούν την διαχείριση, εκπροσώπηση και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας, συγκρότηση των οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας κ.λ.π.).
  2. Τα επενδυτικά προγράμματα της Εταιρείας.
  3. Προκηρύξεις επιλογής προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων στελεχών Διοίκησης, καθώς και προκηρύξεις επιλογής δικηγόρων.
  4. Πίνακες αποτελεσμάτων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
  5. Σχέδια διακηρύξεων διαγωνισμών, υλικών, παροχής υπηρεσιών κ.λ.π αντί του ποσού των 45.000 € προς διαβούλευση.
  6. Περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών, προσκλήσεις υποβολής προσφορών, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πράξεις κατακύρωσης αυτών, για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, για μελέτες κ.λ.π., οικονομικού αντικειμένου άνω των 23.500 €
  7. Κανονισμοί και Τιμολόγια καθώς και τροποποιήσεις αυτών, που αφορούν την εξυπηρέτηση χρηστών του Λιμένα Θεσσαλονίκης και των συναλλασσομένων με τον Ο.Λ.Θ. α.ε.
  8. Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου της Διοίκησης, και
  9. Λοιπές αποφάσεις που θα εκτιμώνται ως χρήσιμες για τους συναλλασσόμενους με την Ο.Λ.Θ. α.ε., πελάτες-προμηθευτές.
Β.   Η ανάρτηση των ως άνω στοιχείων στο διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης των πληροφοριών θα πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την επιφύλαξη της τήρησης κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις.

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 12:41

Free business joomla templates