Ο.Π.Σ. Σ.ΕΜΠΟ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
Το έργο "Ολοκληρωμένο Σύστημα για τη Διαχείριση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στον ΟΛΘ και την Ηλεκτρονική Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς" στοχεύει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών που θα βελτιστοποιήσουν τις υπάρχουσες παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΛΘ προς τους πελάτες μας, στοχεύοντας παράλληλα στον εκσυγχρονισμό του και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Η εφαρμογή επιτρέπει ένα σύνολο από υπηρεσίες διαθέσιμες στους πελάτες του ΟΛΘ. Σημειώνεται ότι το χειρογραφικό σύστημα έχει πάψει να ισχύει από 1/12/2005.
Για την εκπλήρωση της προοπτικής αυτής επιτυγχάνονται μια σειρά από ενδιάμεσους στόχους που επιτρέπουν την αναβάθμιση της υποδομής και λειτουργίας του Σταθμού :
  • Εγκατάσταση και χρήση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
  • Εξασφάλιση αυτόματου και ασφαλούς ελέγχου των κινήσεων από και προς το Σταθμό από ξηρά και θάλασσα.
  • Βελτιστοποίηση του χώρου και του χρόνου παραλαβής /παράδοσης Ε/Κ.
  • Έλεγχος συλλογής /απόθεσης στο χώρο στοιβασίας.
  • Γραφική παρακολούθηση της θέσης των Ε/Κ. (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ΓΣΠ-GIS).
  • Αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών.
  • Διάθεση εναλλακτικών επικοινωνιακών συστημάτων.
  • Ηλεκτρονική κατάθεση επισήμων εγγράφων.
  • Ηλεκτρονική πληροφόρηση των πελατών σχετικά με τη θέση και κατάσταση των Ε/Κ στο ΣΕΜΠΟ.

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 12:41

Free business joomla templates